ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม   อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ   มีบทบาทหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนกลางมอบหมาย เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส /พลาดโอกาสหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย    เมื่อวันที่ ๑๕เมษายน ๒๕๓๗กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งเสลี่ยม และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาใหม่ตามพระราชบัญญัติการ ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งแต่เริ่มประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๖ คน