0(0)

การถนอมอาหาร

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. อธิบาย ความหมาย ความสำคัญของการถนอมอาหาร
 2. อธิบายหลักการ ถนอมอาหาร
 3. อธิบายการถนอมอาหารประเภทหมักดอง
 4. อธิบายการถนอมอาหารประเภทตากแห้ง
 5. อธิบายการถนอมอาหารประเภทใช้น้ำตาล
 6. อธิบาย และมีทักษะเกี่ยวกับ การเลือกวัตถุดิบ
 7. อธิบาย และมีทักษะเกี่ยวกับ การ ถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์ ผักและ ผลไม้
 8. อธิบาย และมีทักษะการบรรจุภัณฑ์
 9. อธิบาย มีทักษะเกี่ยวกับ การซื้อวัตถุดิบ
 10. อธิบาย และมีทักษะเกี่ยวกับ การจำหน่าย
 11. อธิบาย และมีทักษะการทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

ขอบข่ายเนื้อหา

 • 1 การถนอมอาหาร
 • 2 ประเภทของการถนอมอาหาร
 • 3 วิธีการถนอมอาหารและการบรรจุภัณฑ์
 • 4 การวางแผนการผลิตและการจำหน่าย
 • 5 คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

สื่อการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน
 2. แหล่งเรียนรู้
 3. ใบงาน
 4. แบบทดสอบ

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 5 คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

บทที่ 6 จบ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

44 ผู้เรียน

เรียน