บทที่ 5 คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ

บทที่ 6 จบ

เรื่องที่ 2 การจำหน่าย

เรื่องที่ 2 การจำหน่าย (Channel of Distribution)

การจัดจำหน่าย (Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าจากธุรกิจไปยังตลาด ตัวกลางทางการตลาดเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมช่วยขายและจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย

  1. คนกลาง (Middleman)

– พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middlemen)

– ตัวแทนคนกลาง (Agent Middlemen)

  1. ธุรกิจที่ทำหน้าที่กระจายสินค้า
  2. ธุรกิจที่ให้บริการทางการตลาด
  3. สถาบันการเงิน

ความหมายของช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง “กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย สิทธิในตัวผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์) จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค

จำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่าย

จำนวนระดับช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง จำนวนระดับคนกลางภายในเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ/หรือกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังตลาด มีด้วยกัน 2 ประเภทคือ

  1. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง หมายถึง การขายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมโดยไม่มีคนกลาง หรือช่องทางศูนย์ระดับ

ผู้ผลิต > ผู้บริโภค

ผู้ผลิต > ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม

  1. ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม หมายถึง เส้นทางที่สินค้าเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตโดยต้องผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค

ช่องทางการจัดจำหน่ายหนึ่งระดับ ผู้ผลิต > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค

ช่องทางการจัดจำหน่ายสองระดับ ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค

ช่องทางการจัดจำหน่ายสามระดับ ผู้ผลิต > ตัวแทน > ผู้ค้าส่ง > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางตรง

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อม

ข้อดี

ข้อดี

  1.ทราบความต้องการลูกค้าได้ดี

  1.สินค้ากระจายได้อย่างกว้างขวาง

  2. สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

  2.มีผู้มาช่วยรับความเสี่ยงในการถือครองสินค้า

  3.ขายสินค้าได้ในราคาถูก

  3.ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข้อเสีย

ข้อเสีย

  1.กระจายสินค้าไม่ทั่วถึง

  1.ทราบข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผู้บริโภคน้อย

  2.เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

  2. ราคาสินค้าจะสูง

  3. ผู้ผลิตจะต้องรับภาระเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

 

ประเภทของตัวกลางทางการตลาด

ตัวกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในกระบวนการย้ายสินค้าและสิทธิในตัวสินค้า จากผู้ผลิตมายังผู้บริโภค โดยตัวกลางประกอบด้วย