0(0)

การทำของชำร่วยจากเสื่อทอ จำนวน 12 ชั่วโมง

 • ลงทะเบียนแล้ว 8
 • อัปเดตล่าสุด พฤศจิกายน 30, 2020

หลักสูตรรายวิชา

ความเป็นมาของหลักสูตร

สภาพสังคมในปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทรัพยากรมีน้อยลง จึงมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากจะมีการประกอบอาชีพหลักเพื่อเป็นการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวแล้วยังคงต้องมีอาชีพเสริมเพื่อเพื่อหารายได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นหรือหามาทดแทนโดยวิธีการต่าง ๆ เพื่อการอยู่รอด

แต่ในปัจจุบัน  มีอาชีพใหม่ๆที่สามารถทำได้ และของจำหน่ายตามร้านทั่วไปทำให้เด็กและเยาวชนไม่รู้จักเสื่อทอ  ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลทุ่งเสลี่ยมฝึกอาชีพ  ทำให้มีรายได้เสริม ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพเสริมอีกด้วย

หลักการของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำของชำร่วยจากเสื่อทอ
 2. ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการทำของชำร่วยจากเสื่อทอ

3.ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ

จุดประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการทำของชำร่วยจากเสื่อทอ
 2. เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะในการทำของชำร่วยจากเสื่อทอ
 3. เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้ความสามารถ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • จุดประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการทำของชำร่วยจากเสื่อทอ
 • เพื่อให้ผู้เรียน มีทักษะในการทำของชำร่วยจากเสื่อทอ
 • เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้ความสามารถ ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

การทำกล่องกระดาษทิชชูจากเสื่อทอ

การมอบหมายงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

59 ผู้เรียน

เรียน