คำแนะนำการใช้งาน

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร การทำน้ำชาหมักคอมบูชา

แบบทดสอบก่อนเรียน

หัวข้อที่ 2 การทำน้ำชาหมักคอมบูชา

หัวข้อที่ 4 การทำผักดอง ด้วยน้ำหมักคอมบูชา

ข้อมูลเพิ่มเติม

การมอบหมายงาน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้

แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง