0(0)

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 21003 (1/2567)

หลักสูตรรายวิชา

1. ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
2. ความสําคัญของข้อมูล วิธีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน
4. การพัฒนาอาชีพในชุมชนและสังคม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
  • 2. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย
  • 3. มีส่วนร่วมและนําผลจากการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ไปใช้ในชีวิต
  • ประจําวัน
  • 4. วิเคราะห์ศักยภาพของประเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน