0(0)

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัส อช22001
สาระการประกอบอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

มาตรฐานที่3.4 มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาอาชีพให้มีความมั่นคง

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
ศึกษา วิเคราะห์แผนและโครงพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง ทบทวนองค์ความรู้ในอาชีพ ทักษะในอาชีพที่ต้องฝึกเพิ่มเติม วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านความต้องการ และคุณภาพ ระบบการจัดการด้านการผลิต การจัดการการตลาด ระบบการบัญชี ประเมินผลการประกอบอาชีพ พัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ และเหลือเงินออมตามศักยภาพ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เน้นการศึกษา วิเคราะห์การพัฒนาแผนและโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ และ
เหลือเงินออมตามศักยภาพ

การวัดและประเมินผล
ประเมินจากแผนและโครงการพัฒนาอาชีพที่ได้รับการพัฒนามาจากการปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์เพื่อ
ให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ และเหลือเงินออมตามศักยภาพ

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

การ

10
แบบทดสอบท้ายบทเรียน1

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

75 ผู้เรียน

เรียน