0(0)

การเงินเพื่อชีวิต 1 (สค 12021)

  • ลงทะเบียนแล้ว 5
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 10, 2021

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างชุดวิชา

สาระการเรียนรู้
สาระการพัฒนาสังคม

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนังถึงความสำคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
การปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ

สาระสำคัญ
เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน เนื่องจากเป็นสื่อกลางที่ใช้
สำหรับแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้น
“เงิน” ยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุน เพื่อเพิ่มพูนรายได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้สภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีวิธีทางการเงินใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นอย่าง
หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม การท าธุรกรรมทางโทรศัพท์ ทาง
อินเทอร์เน็ต การลงทุนทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น และเมื่อมีการพัฒนาทางการเงิน
เพิ่มขึ้น ภัยทางการเงินก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น เงินกู้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ภัยการเงิน
ออนไลน์ เป็นต้น จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเงินให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ออกแบบวางแผน และตัดสินใจทางการเงิน ตลอดจนหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงภัยทางการเงิน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
– อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้อย่างถูกต้อง
– วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนบัญชีเงินฝากประเภท
ต่าง ๆ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
– คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากได้
– ประยุกต์ใช้และเลือกใช้ความรู้ทางการเงินมากำหนดเป้าหมายมาออกแบบวางแผน
การเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม
– มีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่าย จัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ตระหนักถึงสิทธิ
และหน้าที่ทางการเงิน

ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน
เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน
เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
เรื่องที่ 3 การฝากเงิน และการประกันภัย
เรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน
เรื่องที่ 1 การวางแผนการเงิน
เรื่องที่ 2 การประเมินฐานะการเงินของตนเอง
เรื่องที่ 3 การบันทึกรายรับ-รายจ่าย
เรื่องที่ 4 การตั้งเป้าหมายและจัดท าแผนการเงิน
เรื่องที่ 5 การออม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ
เรื่องที่ 1 ประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจก่อหนี้
เรื่องที่ 2 ลักษณะของสินเชื่อรายย่อย
เรื่องที่ 3 วิธีการป้องกันปัญหาหนี้
เรื่องที่ 4 วิธีการแก้ปัญหาหนี้ด้วยตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
เรื่องที่ 1 สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน
เรื่องที่ 2 หน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
เรื่องที่ 3 บทบาทศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) และหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ
เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการร้องเรียนและหลักการเขียนหนังสือร้องเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่5 ภัยทางการเงิน
เรื่องที่ 1 หนี้นอกระบบ
เรื่องที่ 2 แชร์ลูกโซ่
เรื่องที่ 3 ภัยใกล้ตัว
เรื่องที่ 4 แก๊งคอลเซนเตอร์

สื่อประกอบการเรียนรู้
1. ชุดวิชา
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ

 

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์ของเงิน
เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
เรื่องที่ 3 การฝากเงิน และการประกันภัย
เรื่องที่ 4 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยทางการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

64 ผู้เรียน

เรียน