0(0)

การเงินเพื่อชีวิต 3

  • ลงทะเบียนแล้ว 26
  • อัปเดตล่าสุด พฤศจิกายน 4, 2022

หลักสูตรรายวิชา

เงินเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ ซื้อหาสิ่งของหรือบริการเพื่อให้สามารถดำรงชีพ หรือเพื่อความสะดวกสบาย เงินที่รู้จักกันส่วนใหญ่ มี 2 ชนิด คือ ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์
โดยในประเทศไทยใช้สกุลเงินบาท อย่างไรก็ดี หาก ต้องเดินทางหรือทำการค้าที่ต่างประเทศ ก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินตราของประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งค่าของเงินในแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน จึงต้องมีการกำหนด
อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นเพื่อ เทียบราคาของเงินตราประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง

สารบัญรายวิชา

27 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน?

เป็นบทเรียนออนไลน์ที่จัดทําขึ้น สําหรับผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการศึกษาบทเรียนออนไลน์สาระการเรียนรู้การพัฒนาสังคม รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต
เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
การมอบหมายงาน
เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
เรื่องที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน
เรื่องที่ 4 การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

70 ผู้เรียน

เรียน