0(0)

การเปิดร้านค้าออนไลน์ จำนวน 18 ชั่วโมง

  • ลงทะเบียนแล้ว 12
  • อัปเดตล่าสุด เมษายน 26, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการขายออนไลน์ รูปแบบและประโยชน์การขายสินค้าออนไลน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการตลาดออนไลน์ จรรยาบรรณการขายออนไลน์ กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขายออนไลน์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ผู้เรียนสามารถจําแนกประเภทสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ได้
  • 2. ผู้เรียนสามารถตั้งราคาสินค้าได้อย่างเหมาะสม
  • 3. ผู้เรียนสามารถออกแบบตราสินค้าได้อย่างสวยงาม สร้างความจดจําและแตกต่างจากคู่แข่งได้
  • 4. ผู้เรียนเข้าใจหลักการเปิดร้านค้าออนไลน์ การเลือกระบบร้านค้า และการตั้งค่าใช้งานได้
  • 5. ผู้เรียนเข้าใจหลักการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์กล่มลูกค้า และสร้างเครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ได้
  • 6. ผู้เรียนเข้าใจหลักบริหารการขาย และสามารถบริหารการขายได้
  • 7. ผู้เรียนสามารถบรรจุและจัดส่งสินค้าได้อย่างเป็นระบบ

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

คำแนะนำการใช้งาน

หัวข้อที่ 1 ผลิตภัณฑ์ และบริการ

หัวข้อที่ 2 การเปิดร้านค้าออนไลน์

หัวข้อที่ 3 การส่งเสริมการขาย

หัวข้อที่ 4 การบริหารการขาย

หัวข้อที่ 5 การบรรจุและจัดส่งสินค้า

ตัวอย่างการเปิดร้านค้าออนไลน์ กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม

แบบทดสอบท้ายบท

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้

แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

59 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม และประชาชนที่สนใจ