คำแนะนำการใช้งาน

หัวข้อที่ 1 ผลิตภัณฑ์ และบริการ

หัวข้อที่ 2 การเปิดร้านค้าออนไลน์

หัวข้อที่ 3 การส่งเสริมการขาย

หัวข้อที่ 4 การบริหารการขาย

หัวข้อที่ 5 การบรรจุและจัดส่งสินค้า

ตัวอย่างการเปิดร้านค้าออนไลน์ กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม

แบบทดสอบท้ายบท

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้

แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

1.หลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์