0(0)

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3

  • ประเภทรายวิชา: การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • ลงทะเบียนแล้ว 30
  • อัปเดตล่าสุด กรกฎาคม 22, 2022

หลักสูตรรายวิชา

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเชื้อเพลิงดังกล่าวกำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในอนาคต จึงต้องมีการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล และกระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสมดุลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ต่อไปในอนาคตได้อีกยาวไกล

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานไฟฟ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 พลังงานไฟฟ้า
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การกำเนิดของไฟฟ้า
เรื่องที่ 2 สถารกาณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในอาเซียน และโลก00:00:00
กิจกรรมที่ 2 เรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลก
เรื่องที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้นพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กิจกรรมที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การผลิตไฟฟ้า?

การผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตได้จากเชื้อเพลิงและพลังงานหลายประเภท ซึ่งเชื้อเพลิงและ พลังงานแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อจำกัดทั้งในแง่ต้นทุนและผลกระทบ สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่ง เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังจะหมดไปในอนาคต ส่งผลให้ต้องมีการ จัดหาพลังงานทดแทนอื่นมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่ว่า จะเชื้อเพลิงประเภทใด อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ดังนั้นจึงต้องมีข้อกำหนดให้ โรงไฟฟ้าต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพ (EHIA)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า?

การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้ามีความปลอดภัย ผู้ใช้ต้องรู้จักวงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า การ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ถูกต้องจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการรู้จักใช้สายดินและ หลักดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า?

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงาน ยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งในการประหยัดพลังงานนั้นสามารถดำเนินได้โดยใช้กลยุทธ์ 3 อ. คือ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดพลังไฟฟ้า สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คือ การเลือกซื้อ เลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุงานได้ยาวนานรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าในเบื้องต้นจะช่วยให้สามารถวางแผนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

22 รายวิชา

126 ผู้เรียน

เรียน