0(0)

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 1

  • ลงทะเบียนแล้ว 10
  • อัปเดตล่าสุด สิงหาคม 8, 2020

หลักสูตรรายวิชา

                 พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และคุณภาพชีวิต จึงส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้า เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ในอนาคต จึงต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักไฟฟ้า?

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีความสําคัญและมีการใช้งานกันมาอย่างยาวนาน มีประโยชน์และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไฟฟ้ามี 2 ประเภท ได้แก่ ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส
เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าในประเทศไทย3:14
เรื่องที่ 3 ประเภทของไฟฟ้า
หนังสือเรียนรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

75 ผู้เรียน

เรียน