หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักไฟฟ้า?

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีความสําคัญและมีการใช้งานกันมาอย่างยาวนาน มีประโยชน์และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ด้านบริการ และด้านคุณภาพชีวิต ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไฟฟ้ามี 2 ประเภท ได้แก่ ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เรื่องที่ 1 ความหมาย และความสําคัญของไฟฟ้า