0(0)

คณิตศาสตร์ (พค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1จํานวนและการดําเนินการ

บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

บทที่3 เซต

บทที่ 4การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกนมิติและการนําไปใช้

บทที่6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่8 ความน่าจะเป็น

บทที่9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน (พค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

บทที่3 เซต

บทที่ 4การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกนมิติและการนําไปใช้

บทที่6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่8 ความน่าจะเป็น

บทที่9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน (พค31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

125 ผู้เรียน

เรียน