0(0)

คณิตศาสตร์

  • ลงทะเบียนแล้ว 39
  • อัปเดตล่าสุด กันยายน 14, 2020

สารบัญรายวิชา

42 บทเรียน

บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบก่อนเรียน
….สื่อ จำนวนและการดำเนินการ
….สื่อ การแยกตัวประกอบ
….สื่อ ตัวหารร่วมมากที่มากที่สุด
….สื่อ วิธีการหา ห.ร.ม.
….สื่อ วิธีการหา ค.ร.น.
การมอบหมายงานครั้งที่1
การมอบหมายงาน ครั้งที่2

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

44 ผู้เรียน

เรียน