บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 1 การวัดความยาวและระยะทาง

การวัด เป็นการวัดความยาว ระยะทาง ความสูง ของสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งมีหน่วยการวัดความยาวมาตรฐานระบบต่างๆ

  1. 1. หน่วยวัดความยาว

1) หน่วยวัดความยาวมาตรฐานสากล เป็นหน่วยวัดความยาวที่นิยมใช้กันทั่วโลก คือ หน่วยวัดความยาวระบบ เมตริก

                 10  มิลลิเมตร (มม.)       =          1  เซนติเมตร (ซม.)

               100  เซนติเมตร              =          1  เมตร (ม.)

                 1,000  เมตร                  =          1  กิโลเมตร (กม.)

หมายเหตุ อักษรในวงเล็บเป็นอักษรย่อของหน่วย

2) หน่วยวัดความยาวมาตรฐานระบบมาตรฐานไทย ใช้เฉพาะในประเทศไทย

                12  นิ้ว                          =          1  คืบ

               2  คืบ                            =          1  ศอก

               4  ศอก                          =          1  วา

               20  วา                           =          1  เส้น

3) หน่วยวัดความยาวมาตรฐานระบบมาตรฐานอังกฤษ

                12  นิ้ว                          =          1  ฟุต

               3  ฟุต                            =          1  หลา

               1,760  หลา                   =          1  ไมล์

การเปรียบเทียบหน่วยวัดความยาวระบบต่าง ๆ

1) ระบบมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก

               25  เส้น                         =          1  กิโลเมตร

                1  วา                             =          2  เมตร

2) ระบบมาตราอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก

                5  ไมล์                          =          8  กิโลเมตร

                40  นิ้ว                          =          1 เมตร

                12  นิ้ว                          =          1 ฟุต = 30 เซนติเมตร

  1. การเลือกเครื่องมือวัด และหน่วยวัดความยาว ความสูงหรือระยะทางที่เหมาะสม

ในการเลือกเครื่องมือวัดและหน่วยวัด, ความยาว, ความสูงและระยะทางที่เป็นมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะวัดให้นั้น ผู้วัดจะต้องทราบจุดประสงค์ในการวัด และขนาดของที่จะวัด เช่นความยาว และความสูงนิยมวัดด้วยไม้เมตรหรือไม้บรรทัด ตลับเมตรหรือไม้โปรแทรคเตอร์ แล้วแต่รายละเอียดที่จะวัดส่วนระยะทางที่มีระยะยาวมากๆ เช่นวัดที่ดิน มักนิยมใช้สายวัด เป็นต้น

  1. การเปลี่ยนหน่วยการวัด ในการเปลี่ยนหน่วยการวัดความยาว ความสูง หรือระยะทางจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

             3.1 เปลี่ยนจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย เช่นห้องเรียนกว้าง 8 เมตร อาจเปลี่ยนเป็นหน่วยย่อยได้เป็น 800 เซนติเมตร หรือ หนังสือยาว 1 ฟุตอาจเปลี่ยนเป็นหน่วยย่อยได้เป็น 12 นิ้ว เป็นต้น

             3.2 เปลี่ยนจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ เช่น ถนนยาว 6,000 เมตร อาจเปลี่ยนเป็นหน่วยใหญ่ได้เท่ากับ 6 กิโลเมตร เป็นต้น