บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 1 ความหมายของร้อยละ

ร้อยละ หมายถึง ต่อร้อย หรือส่วนร้อย เป็นการแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่เทียบมาจาก 100 ส่วน เช่น มะนาวราคาร้อยละ 200 หมายถึง มะนาวร้อยผล ราคา 200 บาท

คำว่าร้อยละมาจากภาษาอังกฤษว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราอาจเรียกทับศัพท์ว่า เปอร์เซ็นต์และใช้สัญลักษณ์ % แทนได้ เช่น ร้อยละ 3 อาจใช้อีกอย่างว่า 3 เปอร์เซ็นต์ หรือ 3% จะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ แต่จะไม่ใช้ร้อยละ และ % ในเลขจำนวนเดียวกัน

เรื่องของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี้ สามารถใช้ได้กับเรื่องอื่นๆ เช่น

  1. 1. นักศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถมศึกษาสอบได้ร้อยละ 99 ของนักศึกษาทั้งหมด หมายความว่า ถ้านักศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถมศึกษามี 100 คน จะสอบได้ 99 คน
  2. 2. ประชาชนที่มีอาชีพทำนา 5% ของพลเมืองทั้งประเทศ หมายความว่า ถ้าพลเมืองทั้งประเทศ มี 100 คน จะมีอาชีพทำนา 5 คน
  3. 3. ผู้ใหญ่สุขเลี้ยงลูกหมูรอดเพียง 95% ของลูกหมูทั้งหมด หมายความว่า ถ้าผู้ใหญ่สุขมีลูกหมู 100 ตัว จะเลี้ยงรอดเพียง 95 ตัว