บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่  1  ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

เรื่องที่  1  ความหมายและประโยชน์ของข้อมูลสถิติ

            ข้อมูล หมายถึง ตัวเลขหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมสำรวจ ทดลอง สังเกตมาจากแหล่งข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ หรือจากสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า ตัวอย่างข้อมูลได้แก่ จำนวนประชากร จำนวนนักศึกษา คะแนนของนักศึกษา กลุ่มหนึ่ง อาชีพของประชากรในหมู่บ้าน รายได้ของประชากรในจังหวัด เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก เป็นต้น

            สถิติ หมายถึง การจัดระเบียบข้อมูลหรือตัวเลขหรือข้อเท็จจริง ที่เก็บรวบรวมได้และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้อ่านและแปลความหมายได้ง่าย ชัดเจนและรวดเร็ว เช่น สถิติการเกิด สถิติการตาย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถิติสินค้าส่งออก ฯลฯ