บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 1 ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยม

1.1 ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ทศนิยมหมายถึง การเขียนจำนวนในรูปเศษส่วน ที่มีตัวส่วนเป็น 10, 100, 1,000 และ10,000 ,… โดยใช้จุด (.) แสดงค่าตำแหน่ง เช่น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น 10 ส่วน เท่าๆกัน ส่วนที่แรเงามี 7 ส่วน เขียนแทนด้วยเศษส่วนเท่ากับ 107 เขียนเป็นทศนิยมได้ 0.7

1.2 การอ่านทศนิยม ให้อ่านตัวเลขจำนวนนับ หน้าจุดทศนิยมก่อน แล้วอ่านตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมเรียงไปทางขวาจนหมดทุกตัว เช่น

0.2   อ่านว่า ศูนย์จุดสอง , 0.53   อ่านว่า ศูนย์จุดห้าสาม , 3.48   อ่านว่า สามจุดสี่แปด ,  72.316 อ่านว่า เจ็ดสิบสองจุดสามหนึ่งหก

1.3 การเขียนทศนิยม จำนวนที่เขียนหน้าจุดทศนิยมแทนจำนวนนับ ส่วนหลังจุดทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งเรียกว่า “ทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง” เป็นตัวเลขที่แสดงว่ามีกี่ส่วนในส่วนเท่าๆ กัน ค่าเท่ากับ 4 ส่วนใน 10 ส่วนเท่า ๆ กัน หรือ 104 เขียนแทนด้วยทศนิยม 0.4 อ่านว่าศูนย์จุดสี่ ในทำนองเดียวกัน ถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถูกแบ่งเป็น 100 ส่วนเท่าๆ กัน ถ้ามีส่วนที่แรเงา 79 ส่วนใน 100 ส่วน เขียนเป็นเศษส่วนได้ 10079 เขียนแทนด้วยทศนิยมได้ 0.79  อ่านว่า ศูนย์จุดเจ็ดเก้า