บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 1 ความหมาย การอ่าน การเขียนเศษส่วน

1.1   เศษส่วน หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของจำนวนเต็มที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนละเท่า ๆ

รูปวงกลม  1  วง  แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน

          ส่วนที่แรเงาเป็น 1 ส่วน ใน 4 ส่วน

          เขียนแทนด้วย  อ่านว่า “เศษหนึ่งส่วนสี่”

รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป  แบ่งออกเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กัน

           ส่วนที่แรเงาเป็น 2 ส่วนใน 5 ส่วน

           เขียนแทนด้วย   อ่านว่า “เศษสองส่วนห้า”

1.2  เศษส่วน หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของกลุ่มที่ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมีสมาชิกเท่ากัน เช่น
มีไข่ไก่  6 ฟอง ต้องการแบ่งเป็น 3 กองเท่า ๆ กัน แต่ละกอง เป็น  ของไข่ไก่ทั้งหมด

ไข่ไก่แต่ละกองเป็น 1 ใน 3   ของไข่ไก่

           ทั้งหมดเขียนแทนด้วย   ของไข่ไก่ทั้งหมด

           เท่ากับ    ของไข่ไก่ 6 ฟอง หรือ

           เท่ากับ 2 ฟอง