บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

 การบวกและการลบเศษส่วน

                  การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

                     การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ทำดังนี้

                               นำเศษมาบวกลบกัน

                               ตัวที่เป็นส่วนใช้เลขจำนวนเดิม

สรุป

            การบวกหรือการลบ เศษส่วนที่มี ตัวส่วนเท่ากัน ทำได้โดยนำตัวเศษ มาบวกหรือลบกัน โดยมี
ตัวส่วนคงเดิม