บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 2 ทิศ และแผนผัง

1  ชื่อและทิศทางของทิศทั้ง 8

ทิศหลักมีสี่ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เรียกว่า ทิศตะวันออก และทิศที่ดวงอาทิตย์ตก เรียกว่าทิศตะวันตก ถ้าเรายืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทางซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือ ทางขวามือจะเป็นทิศใต้

นอกจากทิศหลักสี่ทิศแล้ว ยังมีอีกสี่ทิศที่ไม่ใช่ทิศหลักและมีชื่อเรียกเฉพาะคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ นั่นคือทิศทั้ง 8 นั่นเอง

2 การอ่านเขียนแผนผัง

แผนผัง คือ รูปย่อส่วนหรือขยายส่วนที่แสดงขนาดและทิศทางที่ถูกต้อง และเขียนบอกด้วยว่า แผนผังนั้นแสดงอะไร ใช้มาตราส่วนอย่างไร และจะเขียนลูกศรชี้ทิศเหนือ N กำกับไว้ตามความเหมาะสมทุกครั้ง

ในการเขียนแผนผัง จะต้องทราบขนาดของจริงก่อน แล้วคิดว่าจะต้องการรูปขนาดใดแล้วจึงคำนวณว่ามาตราส่วนควรเป็นเท่าใด จึงจะคิดคำนวณได้ง่ายและสะดวก แล้วจึงเขียนรูปให้ถูกต้องทั้งขนาดและตำแหน่ง