บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่  3  การอ่านและแปลความหมายข้อมูลจากแผนภูมิรูปต่าง ๆ

เรื่องที่  3  การอ่านและแปลความหมายข้อมูลจากแผนภูมิรูปต่าง ๆ

3.1  แผนภูมิรูปตาราง

3.2  แผนภูมิแท่ง

จากข้อมูลในแผนภูมิแท่ง เราสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้ดังนี้

 1. ปี พ.ศ. ที่มีการส่งออกทุเรียนมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 8,500 ต้น
 2. ปี พ.ศ. ที่มีการส่งออกทุเรียนน้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2541 เท่ากับ 5,700 ต้น
 3. ปี พ.ศ. ที่มีการส่งออกทุเรียนมากกว่า 6,000 ตัน คือ ปี พ.ศ. 2542, 2543 และพ.ศ. 2544 คือเท่ากับ 7,400 ตัน, 8,100 ตัน และ 8,500 ตัน ตามลำดับ (ส่วนปี พ.ศ. 2540 นั่นเท่ากับ 6,000 ตัน ซึ่งไม่มากกว่า 6,000 ตัน)
 4. ปี พ.ศ. 2543 มีการส่งออกทุเรียนมากกว่า ปี พ.ศ. 2541 เท่ากับ 2,400 ตัน (คำนวณจาก
  8,100 – 5,700 ตัน = 2,400 ตัน)
 5. ปี พ.ศ. 2542 – 2544 มีการส่งออกทุเรียนมากกว่าปี 2540 – 2541 จำนวนเท่ากับ 12,300 ตัน (คำนวณจาก (7,400 + 8,100 + 8,500) – (6,000 + 5,700) = 12,300)

  3.3  แผนภูมิรูปภาพ

              แผนภูมิรูปภาพ แสดงปริมาณดอกกุหลาบที่ส่งไปขายต่างประเทศระหว่างเดือน

  เมษายน ถึง เดือนกรกฎาคม

  จากแผนภูมิรูปภาพข้างต้น เราสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้ดังนี้

  1. เดือนพฤษภาคม มีการส่งดอกกุหลาบไปขายต่างประเทศมากที่สุด คือเท่ากับ 55,000 ดอก
  2. เดือนกรกฎาคม มีการส่งดอกกุหลาบไปขายต่างประเทศน้อยที่สุด คือ เท่ากับ 35,000 ดอก
  3. เดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน มีการส่งดอกกุหลาบไปขายต่างประเทศในปริมาณเท่ากัน
                     คือ เท่ากับ 40,000 ดอก
  4. เดือนพฤษภาคม มีการส่งดอกกุหลาบไปขายต่างประเทศมากกว่า เดือนกรกฎาคม เท่ากับ
                     20,000 ดอก
  5. ปริมาณรวมของการส่งดอกกุหลาบไปขายต่างประเทศทั้ง 4 เดือน เท่ากับ 170,000 ดอก