บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่องที่ 4 อุณหภูมิ

อุณหภูมิ หมายถึง ปริมาณความร้อนหรือเย็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีหน่วยการวัดเป็นองศา

1 หน่วยการวัดอุณหภูมิระบบต่างๆ

1) ระบบมาตรฐานสากล (ระบบ SI)  หน่วยการวัดเป็น เคลวิน สัญลักษณ์ ํK

2) ระบบที่อนุโลมใช้

– หน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียส สัญลักษณ์ ํC

– หน่วยการวัดเป็นองศาฟาเรนไฮต์ สัญลักษณ์ ํF

– หน่วยการวัดเป็นองศาโรเมอร์ สัญลักษณ์ ํR

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส

องศาฟาเรนไฮต์

องศาเคลวิน

จุดเดือด

จุดเยือกแข็ง

อุณหภูมิร่างกาย (ปกติ)

อุณหภูมิของห้อง

100 ํC

0 ํC

37 ํC

25 ํC

212 ํF

32 ํF

98.6 ํF

77 ํF

371 ํK

273 ํK

101 ํK

68.2 ํK

จะเห็นว่า ระหว่างจุดเยือกแข็งถึงจุดเดือด องศาเซลเซียสมี 1 ช่วง องศาฟาเรนไฮต์มี 18 ช่วง (212 – 32 = 180) ดังนั้น 1 ช่วงองศาเซลเซียส เท่ากับ 1.8 ช่วงขององศาฟาเรนไฮต์