บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 การบวก

                        ความหมายของการบวก

                        การบวก คือ การนำจำนวนตั้งแต่ สองจำนวนขึ้นไปมารวมกัน จำนวนทีได้จากการรวมจำนวนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เรียกว่า “ผลรวม” หรือ “ผลบวก” และใช้เครื่องหมาย + เป็นสัญลักษณ์แสดงการบวก