บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่อง การลบจำนวนนับและโจทย์ปัญหา

การลบ

            ความหมายของการลบ

            การลบ  คือ  การนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่ง หรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน ซึ่งจำนวนที่เหลือหรือจำนวนที่เป็นผลต่างของสองจำนวนนี้เรียกว่า “ผลลบ” และใช้

เครื่องหมาย – เป็นสัญลักษณ์แสดงการลบ

  1. การลบ มี  2 รูปแบบ เช่นเดียวกับการบวก คือ การลบตามแนวนอน และการลบตามแนวตั้งแต่ละ
         รูปแบบจะมีวิธีคิดและวิธีลบเหมือนการบวก คือ ต้องลบกันทีละหลัก โดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อน  
         แล้วจึงลบหลักถัดไปข้างหน้าตามลำดับ
  2. การลบกับ 0

            2.1  จำนวนเลขที่เป็น 0 ลบกับ 0 ได้ผลลบเป็น 0

            2.2   จำนวนใด ๆ ที่มีตัวลบเป็น 0 จะได้ผลลบเท่ากับเลขจำนวนนั้น เช่น 5 – 0  =  5

            การลบที่ไม่มีการกระจายข้ามหลัก

            การลบที่ไม่มีการกระจายข้ามหลัก เป็นการลบกันของจำนวน สองจำนวน ซึ่งตัวเลขในแต่ละหลักของตัวลบไม่เกินตัวตั้งซึ่งอยู่ในหลักเดียวกัน เราสามารถแสดงวิธีการลบที่ไม่มีการกระจายข้ามหลักได้ ดังนี้