บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน

การเรียงลำดับจำนวน

                 การเรียงลำดับจำนวน โดยการนำจำนวนหลาย ๆ จำนวนมาเปรียบเทียบกับทีละคู่ แล้วเรียงลำดับจากจำนวนน้อยไปหาจำนวนมาก หรือจากจำนวนมากไปหาจำนวนน้อย

                 วิธีการเปรียบเทียบ ให้ดูทีละหลักว่า ตัวเลขในหลักเดียวกันจำนวนใดมีค่ามากกว่า แต่ถ้ามีค่าของหลักเลขตัวแรกเท่ากัน ก็ให้ดูตัวเลขในหลักถัดไป ทำเช่นนี้ไปจนครบทุกหลัก

 
 

ตัวอย่าง  จงเปรียบเทียบว่า 39,215 กับ 39,251 จำนวนใดมีค่ามากกว่า แล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อย

วิธีคิด     จำนวนทั้งสอง มีค่าตัวเลขในหลักหมื่น หลักพัน และหลักร้อยเท่ากัน จึงให้พิจารณาตัวเลข
              ในหลักถัดไป คือ หลักสิบ จะเห็นว่า หลักสิบของจำนวน 39,251 คือ 5 มีค่าเป็น 50
               แต่หลักสิบของจำนวน 39,215 คือ 1 มีค่าเป็น 10 ดังนั้น 39,251 มีค่ามากกว่า 39,215
               จึงเขียนเรียงลำดับได้ดังนี้ 39,251  39,215