บทที่ 1 เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน?

สาระสำคัญ การอ่านและเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หาร และการแก้โจทย์ปัญหาตามสถานการณ์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความคิดรวมยอดเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 2. อ่านและเขียน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเศษส่วนได้ 3. เปรียบเทียบเศษส่วนจำนวนต่าง ๆ ได้

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

  1. การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวน

จำนวน        ใช้ในการบอกปริมาณของคน สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ ว่ามีมากหรือน้อยเท่าไร

ตัวเลข         เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวน

ตัวเลขโดด   เรานิยมใช้ตัวเลขแทนจำนวนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขโดดสิบตัว ได้แก่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

  • จำนวนที่เขียนแทนด้วยตัวเลขหนึ่งหลัก

จำนวน

ตัวหนังสือ

ตัวเลขไทย

ตัวเลข
ฮินดูอารบิก

 

ศูนย์

0

@

หนึ่ง

1

@@

สอง

2

@@@

สาม

3

@@@@

สี่

4

@@@@@

ห้า

5

@@@@@@

หก

6

@@@@@@@

เจ็ด

7

@@@@@@@@

แปด

8

@@@@@@@@@

เก้า

9