0(0)

คณิตศาสตร์

  • ลงทะเบียนแล้ว 24
  • อัปเดตล่าสุด สิงหาคม 22, 2020

หลักสูตรรายวิชา

เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร และมีความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

แบบทดสอบก่อนเรียน?

ให้นักศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน พิมพ์ส่งในกระดาษ A4

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

24 ผู้เรียน

เรียน