บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนําไปใช้

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

แบบทดสอบก่อนเรียน?

ให้นักศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน พิมพ์ส่งในกระดาษ A4
เรื่องที่ 4 ค่าสัมบูรณ์