0(0)

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

 • ลงทะเบียนแล้ว 3
 • อัปเดตล่าสุด กันยายน 22, 2021

หลักสูตรรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การใช้

 1. โปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
 2. สามารถ ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 3. สามารถ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
 4. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
 5. สามารถจัดการเกี่ยวกับงานด้นเอกสาร

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

 1. โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานอาชีพ
 2. ใช้ระบบปฏิบัติการ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
 4. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
 5. จัดการเกี่ยวกับงานด้นเอกสาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ ก อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ

 

 

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

แบบทดสอบก่อนเรียน คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

59 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน