คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

1.ความหมายของคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทางานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเก็บและจาข้อมูลรวมถึงชุดคาสั ่ งในการทางานได้ทาให้ สามารถทางานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยอัตราความเร็ วที่สูงมาก ใช้เพื่อประโยชน์ในการ คานวณหรื อทางานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิดทุกประเภทและแสดงผลลัพธ์ออกมาใน รู ปแบบต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ วถูกต้อง คอมพิวเตอร์มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า Computare

           คอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่ งหมายถึง การ นับ หรื อ การคานวณ พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ ความหมายของคอมพิวเตอร์ ไว้ว ่ า “เครื่ องอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบอัตโนมัติ ทา หน้าที่เหมือนคอมพิวเตอร์ มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่ งหมายถึง การ นับ หรื อ การคานวณ พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ ความหมายของคอมพิวเตอร์ ไว้ว ่ า “เครื่ องอิ เล็กทรอนิ กส์ แบบอัตโนมัติ ทา หน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สาหรับแก้ปัญหาต่างๆ ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทาง คณิ ตศาสตร์ “สมองกล ใช้สาหรับแก้ปัญหาต่างๆ ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทาง คณิ ตศาสตร์ “%MCEPASTEBIN%

ความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540)

       พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540) ได้บ ัญญัติไว้ว ่ า Computer : คอมพิวเตอร์,คณิ ตกรณ์ หมายถึง เครื่ องคานวณ หรื อผู ้คานวณ มีหน้าที่คานวณและเปรี ยบเทียบ (ประมวลผลข้อมูล) ตามคาสั ่ งที่มนุษย์จัดเตรี ยมไว้ในรู ปแบบของโปรแกรมหรื อชุดคาสั ่ ง ต่าง ๆ

สรุ ปได้ว ่ า คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ที่มนุษย์ใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดเก็บข้อมูล ทั ้ งตัวเลข ตัวอักษร หรื อสัญลักษณ์