คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบที่ทำหน้ำที่ประมวลผลข้อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจิรงที่ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กำรประมวลผลข้อมูล หมำยถึง กำรที่คอมพิวเตอร์ทำกำรใด ๆ กับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็ นประโยชน์ตำมควำมประสงค์ของผู้ใช้มำกขึ ้น เช่น จำกแฟ้ม ทะเบียนประวัตนิักเรียนทั้งห้องซึ่งมีอยู่ 35 คน ถ้ำต้องกำรทรำบว่ำนักเรียนกี่คนที่เป็ นนักเรียน ชำยและเป็ นนักเรียนหญิง คอมพิวเตอร์สำมำรถทำกำรประมวลผลโดยใช้โปรแกรมหรือ ซอฟต์แวร์เฉพำะเพื่อทำงำนแล้วให้คำตอบตำมที่ต ้องกำรได้

ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยอุปกรณ์ ท่ีสำคัญดังต่ อไปนี้

1.. ฮำร์ดแวร์ ( HARDWARE )    2. ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE)   3. บุคลำกรคอมพิวเตอร์ (PEOPLE)

4. ข้อมูล (DATA). 5. กระบวนงำน ( PROCEDURE)

1.. ฮาร์ดแวร์ ( HARDWARE )

1. ฮาร์ดแวร์ คือส่ วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ส ่ วนต่าง ๆ ที่มีต ัวตน สามารถ มองเห็นได้ จับต้องได้ เช่น ซี พยีู จอภาพ เมาส์ แป้นพิมพ์ เครื่ องพิมพ์ เป็ นต้น ซึ่ งส่วนเหล่านี ้ แตะละส่ วนจะทาหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนี ้ คือ

1.1 หน่วยรับข้อมูลเข้า เช่น แป้นพิมพ์ เมำส์

1.2 หน่วยประมวลผลกลาง CPU (ซีพยีู)

1.3 หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก

2. ซอฟต์แวร์ (SOFTWARE)

2. ซอฟต์ แ วร์ คื อ ชุ ด ค าสั ่ ง ( โปรแกรม ) ที่ ส ่ ั ง ให้ คอมพิวเตอร์ ทางาน จัดเป็ นส่ วนที่เป็ นนามธรรม คือ ไม่ มีต ัวตน ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เป็ นส่ วนที่จาเป็ น ถ้า ไม่ มี ซ อฟต์แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ ก ็ ไ ม่ ส ามารถท างานได้ ซอฟต์แวร์ ถือว่าเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างหนึ่ ง และ อยู ่ ภายใต้ก ารคุ ้ม ครองของกฎหมายลิ ขสิ ทธิ ์ หมายถึ ง ผู ้ใช้งานที่ ถูกต้องจะต้องได้รับการอนุ ญาตจากเจ้าของ ซอฟต์ แ วร์ น ้ ั น อาจจะได้ รั บ อนุ ญ าต หรือ ซื ้ อมา ซอฟต์แวร์น ้ ันเราแบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ดังนี. 

2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ เป็ นโปรแกรมที่ทำ หน้ำที่ควบคุมกำรทำงำนในส่วนต่ำง ๆ ของ เครือ่งคอมพิวเตอร์ ทำหน้ำที่ประสำนงำน ระหว่ำงฮำร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์อ่ืน

2.2 ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ เป็ นโปรแกรม ที่ ท ำหน้ ำ ที่ ช่ ว ยในกำรท ำงำนของระบบ ค อ ม พิว เ ต อ ร์ใ น ห น้ำ ที่ เ ฉ พำ ะ ด้ำ น บำงอย่ ำง เช่น กำรตรวจหำและกำจัดไวรัส คอมพิวเตอร์ กำรเรียงลำดับข้อมูลเป็ นต้น

2.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ได้แก่โปรแกรมที่ใช้ ทำงำนตำมค ำสั่ง หรื อ ตำมควำมต้อ งกำร ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โ ปรแกรมประมวลผลค ำ เช่ น Word หรื อ โปรแกรมคำนวณ เช่น Excel เป็ นต้น3.

3.บุคลากรคอมพิวเตอร์ (PEOPLE)

    บุคลำกรคอมพิวเตอร์ ซึ่ งถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ เพราะ แต่เดิมนั ้ น คอมพิวเตอร์ เป็ นสิ ่ งที่ใช้ยาก บุคลากรที่จะทาหน้าที่เป็ นผู ้ใช้งานคอมพิวเตอร์ จะต้องมีความรู ้ในระดับผู ้ชานาญการทีเดียว แต่ในปั จจุบ ันนี ้ การใช้งานคอมพิวเตอร์ มี หลายระดับ ในระดับพื ้ นฐานนั ้ นการใช้งานจะง่ายมาก เพราะทั ้ งฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สมัยใหม่ได้รับการออกแบบให้ง ่ ายต่อการใช้งาน เรี ยกว่า เป็นมิตรต่อผู ้ใช้ ผู ้ใช้งานใน ระดับนี ้ เมื่ อได้รับการฝึกหัดเพียงเล็กน้อยก็สามารถเริ ่ มใช้งานได้ท ันที อย่างไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบ ันมักมีการต่อเชื่ อมกับเครื อข่าย ซึ่ งส่ วนนี ้ ย ังมีความยุ ่ งยาก พอสมควร นอกจากนี ้ ย ังมีปัญหาเรื่ อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่ งเป็นโปรแกรมชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถทาให้เกิดความผิดปกติในการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงจาเป็ นที่ต้องใช้ บุคลากรคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิง ่ ใน องค์กรที่มีคอมพิวเตอร์จานวนมาก ๆ บุลากรคอมพิวเตอร์ท่ีสาคัญได้แก่

3.1 ผู ้ดูแลระบบ (SYSTEM ADMINISTRATOR)

3.2 นักวิเคราะห์ระบบ (SYSTEM ANALYST)

3.3 นักเขียนโปรแกรม (PROGRAMMER)

3.4 วิศวกรระบบ (SYSTEM ENGINEER)

3.5 วิศวกรเครื อข่าย (NETWORK ENGINEER)

3.6 ผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (SUPER USER)

3.7 ผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ท ่ ัวไป (USER)

4. ข้อมูล (DATA)

4. ข้อมูล คือทรัพยำกรอันมีค่ำขององค์กร ต้องมีกำรจัดเก็บอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย และต้องมีวธิีกำรให้เรียนกใช้ได้อย่ำงทันกำรตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ กำรจัดข้อมูลอย่ำงมีระบบ ใช้โปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล (DATABASE MANAGEMENT PROGRAM) ดังนั้น ใน กำรจัดเก็บข้อมูลจำเป็ นต้องศึกษำระบบงำนขององค์กรเป็ นอย่ำงดี เพื่อทำกำรวิเครำะห์และ ออกแบบระบบฐำนข้อมูล เพื่อให้เรียกใช้งำนได้งำ่ยยิง่ขึ ้น

5. กระบวนงาน ( PROCEDURE)

คือระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กรณ คอมพิวเตอร์ร ่ วมกันหลายคน การมีข ้อตกลงร่ วมกันเกี ่ ยวกับวิธี ปฏิบัติงาน จะทาให้เกิดการประสารงานที่ดีข ้ ึน เช่น การตั ้ งชื่อ แฟ้มข้อมูล และในหน่วยงานที่มีการบริ หารงานคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศอย่างเป็ นระบบ จะมีการจัดทาคูม ่ ือต่าง ๆ เกี ่ ยวกับระบบ วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั ้ งมีการวบรวมหนังสื อคูม ่ ือเครื่ อง คูม ่ ือ ซอฟต์แวร์ คูม ่ ือการใช้เครื อข่าย ฯลฯ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา