คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

9.การพิมพ์จดหมายเวียน

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=J9y2RYJJmYA