0(0)

คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

  • ลงทะเบียนแล้ว 35
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 10, 2021

หลักสูตรรายวิชา

คุณธรรมในการประกอบอาชีพนี้  เป็นสาระวิชาที่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เรียนในการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองได้

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสําคัญของหลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความหมายของคุณธรรมกับการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 2 ความสําคัญของคุณธรรมกับการประกอบอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรม อริยสัจ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คุณธรรมสําหรับการพัฒนาการทํางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

70 ผู้เรียน

เรียน