0(0)

จักสานงานศิลป์

 • ลงทะเบียนแล้ว 0
 • อัปเดตล่าสุด พฤษภาคม 24, 2021

หลักสูตรรายวิชา

วิชาจักสานงานศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานความรู้  กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. เครื่องจักสาน
 2. การเตรียมการทำเครื่องจักสาน
 3. ภูมิปัญญาจากเครื่องจักสาน
 4. การจำหน่ายเครื่องจักสาน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • วิชาจักสานงานศิลป์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
 • บนพื้นฐานความรู้  กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และประยุกต์
 • ใช้ภูมิปัญญา

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

รายวิชา จักสานงานศิลป์

บทที่ 1 เครื่องจักสาน?

เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเองเพราะใช้วัตถุดิบซึ่งมีความงามตามธรรมชาติ ในด้านคุณค่าซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ตามหน้าที่ใช้สอย เช่น ลำต้นใช้ทำด้ามไม้กวาด อุปกรณ์กีฬา ตะกร้า เครื่องดักปลา เก้าอี้ เครื่องเรือน สุ่มไก่ เข่งไม้ไผ่ ชะลอมไม้ไผ่ เป็นต้น การจักสาน และผลิตภัณฑ์ที่นำไม้ไผ่ จากธรรมชาติตามจินตนาการของผู้จักสานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน และดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันตามความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นั้นเป็นงานที่มีคุณค่า นอกจากนี้จะมีน้ำหนักเบาและทนนาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

บทที่ 2 การเตรียมการทำเครื่องจักสาน

บทที่ 3 ภูมิปัญญาจาก เครื่องจักสาน

บทที่ 4 การจำหน่าย เครื่องจักสาน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

70 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • สื่อประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้
 • 1. สื่อบุคคล/ภูมิปัญญา/วิทยากร
 • 2. ตัวอย่างชิ้นงาน
 • 3. เอกสารประกอบการเรียนรู้/ใบความรู้ 4.แหล่งเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักศึกษากศน.