0(0)

ช่องทางการขยายอาชีพ

  • ลงทะเบียนแล้ว 21
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ
1. เหตุผลความจำเป็นในการขยายอาชีพ
2. ปัจจัยจำเป็นเพื่อนำอาชีพไปสู่ความมั่นคง
3. การปฏิบัติการตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. การประเมินความเป็นไปได้ในการนำแนวทางขยายอาชีพไปใช้จริง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ลักษณะงาน ขอบข่ายงานอาชีพในชุมชน สังคม
ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
ที่จะนำไปสู่ความมั่นคงที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน และสอดคล้องกับชุมชน สังคม
2. อธิบายเหตุผลปัจจัยความจำเป็นในการนำอาชีพไปสู่ความมั่นคง ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองได้
3. ตรวจสอบระบบการสร้างความมั่นคง
4. ปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อการสร้างความมั่นคงในอาชีพได้

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การงานอาชีพ
บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ
บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

บทที่1 การงานอาชีพ

เรื่องที่ 1 : ความสำคัญและความจำเป็นในการครองชีพ
เรื่องที่ 2 : การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และ ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
เรื่องที่ 3 : การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
เรื่องที่ 4 : คุณธรรม จริยธรรม
เรื่องที่ 5 : การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม และ ภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
แบบทดสอบบทที่ 1

บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

48 ผู้เรียน

เรียน