0(0)

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรี ยนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ รหัส อช
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นหนังสือเรียนทีจัดทําขึนสําหรับผู้เรียนทีเป็ นนักศึกษานอกระบบ ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพ รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ ผู้เรียนควร
ปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ทีคาดหวัง และ
ขอบข่ายเนือหา

2. ศึกษารายละเอียดเนือหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามทีกําหนด
หากยังไม่เข้าใจควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจในเนือหานันใหม่ให้เข้าใจ ก่อนทีจะศึกษา
เรืองต่อไป

3. หนังสือเรียนเล่มนีมี 3 บท คือ
บทที การงานอาชีพ
บทที ช่องทางการพัฒนาอาชีพ
บทที การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การงานอาชีพ

แบบทดสอบวิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

126 ผู้เรียน

เรียน