0(0)

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

  • ลงทะเบียนแล้ว 5
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 25, 2021

หลักสูตรรายวิชา

การมีอาชีพเป็นความภูมิใจของคนทุกคน ซึ่งเราสามารถเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ
ความถนัด ความชอบของตน และตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ควรเป็นอาชีพที่ต้องไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจะตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งจะต้องศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลอาชีพอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด

1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ วิเคราะห์ลักษณะงานขอบข่ายการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา เพื่อการเข้าสู่อาชีพได้

2.อธิบายเหตุปัจจัยความจำเป็นในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนได้

3.ยอมรับและเห็นคุณค่าในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก

4. ปฏิบัติการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกอาชีพได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของการประกอบอาชีพให้รอบคอบ

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

คำอธิบายรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 1 การงานอาชีพ

บทที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ?

1.อธิบายความจำเป็นในการมองเห็นช่องทางในการเข้าสู่อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง 2.ศึกษาอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเซีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอัฟริกา เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเข้าสู่อาชีพ 3.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการประกอบอาชีพโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการเข้าสู่อาชีพ และจัดลำดับ พร้อมทั้งให้เหตุผลในการลำดับการเข้าสู่อาชีพที่กำหนด

บทที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ?

1.ตัดสินใจเข้าสู่อาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง

บทที่ 4 ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ

แบบฝึกหัดวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

8 ผู้เรียน

เรียน

ความต้องการ

  • ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ