0(0)

ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002 (1/2567)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน
  • กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
  • หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
  • 2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเข้าสู่
  • ตลาดการแข่งขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมั่นคง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

19 รายวิชา

119 ผู้เรียน

เรียน