0(0)

พค31001 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (1/2567)

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้นได้

2. สามารถคิดคํานวณและแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ การวัด เรขาคณิตได้

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกนมิติและการนําไปใช้

บทที่6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. เพื่อให้นักศึกษาระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนและตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัด เรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นเบื้องต้นได้
  • 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดคํานวณและแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ การวัด เรขาคณิตได้

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน พค31001 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (1/2567)

บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

บทที่ 2 เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ

สรุป Mind Mapping บทที่ 1 2 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 2)

บทที่ 3 เซต

บทที่ 4 การให้เหตุผล

สรุป Mind Mapping บทที่ 3 4 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 3)

บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกนมิติและการนําไปใช้

สรุป Mind Mapping บทที่ 5 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 4)

บทที่ 6 การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 สถิติเบื้องต้น

สรุป Mind Mapping บทที่ 6 7 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 5)

บทที่ 8 ความน่าจะเป็น

บทที่ 9 การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ

สรุป Mind Mapping บทที่ 8 9 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 6)

แบบทดสอบหลังเรียน พค31001 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (1/2567)

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

75 ผู้เรียน

เรียน