0(0)

พต 31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 2/2563

  • ลงทะเบียนแล้ว 21
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 11, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม มีสาระสําคัญที่จะเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับภาษาท่าทาง การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาต่างประเทศ ด้วยประโยค
ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชีวิตประจําวัน และงานอาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลักภาษา และวัฒนธรรม และ
กาลเทศะของเจ้าของภาษา

สารบัญรายวิชา

61 บทเรียน

บทที่ 1 Everyday English

เรื่องที่ 3 การพูดแสดงความรู้สึก ความปรารถนา
แบบทดสอบก่อนเรียน บทเรียนที่ 1

บทที่ 2 What should you do?

บทที่ 3 Hello could you tell me……?

บทที่ 4 Cultural Difference

บทที่ 5 News & News Headline

บทที่ 6 Self –Sufficiency Economy

บทที่ 7 Have you exercised today?

บทที่ 8 Shall we save the energy?

บทที่ 9 What have I done?

บทที่ 10 What is your e – mail address?

บทที่ 11 Natural Disaster

บทที่ 12 Let’s Travel

บทที่ 13 Will it rain tomorrow?

บทที่ 14 Global Warming

บทที่ 15 Urgently Wanted

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู สกร.อำเภอทุ่งเสลี่ยม
0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

21 ผู้เรียน

เรียน