บทที่ 1 Everyday English

บทที่ 2 What should you do?

บทที่ 3 Hello could you tell me……?

บทที่ 4 Cultural Difference

บทที่ 5 News & News Headline

บทที่ 6 Self –Sufficiency Economy

บทที่ 7 Have you exercised today?

บทที่ 8 Shall we save the energy?

บทที่ 9 What have I done?

บทที่ 10 What is your e – mail address?

บทที่ 11 Natural Disaster

บทที่ 12 Let’s Travel

บทที่ 13 Will it rain tomorrow?

บทที่ 14 Global Warming

บทที่ 15 Urgently Wanted

เรื่องที่ 1 การออกเสียงพยัญชนะ คํา