0(0)

พท 21001 ภาษาไทย ม.ต้น (1/2567)

หลักสูตรรายวิชา

ผังโครงสร้างรายวิชาภาษาไทย  (พท21001)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2567

สาระสำคัญและขอบข่ายเนื้อหา

สาระสำคัญ

 1. การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่สําคัญเพราะช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์

ต่าง ๆ ของสังคม ทําให้ปรับตัวได้กับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์

และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

 1. การเขียนเป็นการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถ้อยคําเพื่อ

ถ่ายทอดเป็นตัวอักษรในการสื่อความรู้ ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน

 1. การฟัง การดู และการพูด เป็นทักษะที่สําคัญของการสื่อสารในการดําเนินชีวิตประจําวัน

จึงจําเป็นต้องเข้าใจหลักการเบื้องต้น และต่องคํานึงถึงมารยาทในการฟัง การดูและการพูดด้วย

 1. การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของ

คนไทยจึงต้องตระหนักถึงความสําคัญของภาษาและต้องอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สืบต่อไป

 1. การใช้ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ การเข้าใจระดับของภาษาสามารถ

ใช้คําพูดและเขียนได้ดี ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

 1. วรรณคดีไทยเป็นมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางปัญญาของคนไทย

แสดงถึงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา เป็นการเชิดชูความเป็นอารยะของชาติ

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 การฟัง การดู

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

เมื่อศึกษาชุดวิชาแล้ว ผู้เรียนสามารถ

 1. จับใจความสําคัญ และเล่าเรื่องได้ ตีความได้ อ่านในใจและอ่านออกเสียง วิเคราะห์

วิจารณ์ ประเมินค่าได้ เลือกหนังสือและสารสนเทศได้และมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน

 1. อธิบายการเขียนเบื้องต้นได้ เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนจดหมาย เขียนโต้แย่ง

เขียนรายงาน เขียนคําขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญชวน กรอกแบบรายการ แต่งคําประพันธ์

บอกคุณค่าของถ้อยคําภาษาและสามารถเลือกใช้ถ้อยคําในการประพันธ์ เขียนอ้างอิง เขียนเลขไทย

ได้ถูกต้องสวยงาม

 1. บอกหลักเบื้องต้น และจุดมุ่งหมายของการฟัง การดูและการพูดได้ และสามารถพูดในโอกาส

ต่าง ๆ ได้

 1. บอกลักษณะสําคัญของภาษาและการใช้ภาษาในการสื่อการ ใช้พจนานุกรมและสารานุกรม

ในชีวิตประจําวันได้

 1. บอกชนิดและหน้าที่ของคํา ประโยค และนําไปใช้ได้ถูกต้อง
 2. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อ คําราชาศัพท์ หลักการประชุม การอภิปรายการโต้วาที
 1. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม องค์ประกอบและรูปแบบลักษณะเด่นของวรรณคดีได้
 1. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ได้
 2. บอกความหมายและลักษณะเด่นของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทรูปแบบของวรรณกรรมไทยปัจจุบันได้
 1. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด ค่านิยม คุณค่าหรือแสดงความคิดเห็นได้
 2. บอกลักษณะสําคัญและคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน และบทกลอมเด็กพร้อมทั้งร้องเพลงพื้นบ้านและบทกล่อมเด็กได้

 

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน พท21001 ภาษาไทย ม.ต้น (1/2567)

แบบทดสอบก่อนเรียน พท21001 ภาษาไทย ม.ต้น (1/2567)

บทที่ 1 การฟัง การดู

บทที่ 2 การพูด

สรุป Mind Mapping บทที่ 1 2 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 2)

บทที่ 3 การอ่าน

สรุป Mind Mapping บทที่ 3 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 3)

บทที่ 4 การเขียน

สรุป Mind Mapping บทที่ 4 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 4)

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

สรุป Mind Mapping บทที่ 5 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 5)

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

สรุป Mind Mapping บทที่ 6 7 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 6)

แบบทดสอบหลังเรียน พท21001 ภาษาไทย ม.ต้น (1/2567) (10คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

75 ผู้เรียน

เรียน