0(0)

พว21001 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ

  1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
  2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เซลล์กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ระบบนิเวศโลก บรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. สารเพื่อชีวิต เรื่อง การจำแนกสาร ธาตุและสารประกอบ สารละลาย กรด-เบส สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต
  2. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต เรื่อง แรงและการใช้ประโยชน์ของแรง งานและพลังงาน
  3. ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต เรื่อง ดวงดาวกับชีวิต

 

ขอบข่ายเนื้อหา

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

บทที่ 5 ระบบนิเวศ

บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 7 สารและการจำแนกสาร

บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ

บทที่ 9 สารละลาย

บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์

บทที่ 12 งานและพลังงาน

บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

2.อธิบายเกี่ยวกับเซลล์กระบวนการดำรงชีวิของพืช และระบบต่างๆ ของสัตว

3. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลงังาน การแก้ปัญหาการดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศ

4.อธิบายเกี่ยวกับโลกและบรรยากาศปรากฏการณ์ทางธรรมชาติการกระทำ ของมนุษย์ที่่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

5. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร การจำแนกสาร กรด เบส ธาตุสารประกอบ สารละลายและของผสม และใช้สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อชีวิต

6. อธิบายเกี่ยวกับแรง และการใช้ประโยชน์ของแรง

7. อธิบายเกี่ยวกบั พลงังานไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน แสงและสมบัติของแสง เลนส์ ประโยชน์และโทษ จากแสง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานความร้อนและแหล่งกำเนิด การนำพลังงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการอนุรักษ์พลังงานได้

8. อธิบายเกี่ยวกับดวงดาว และการใช้ประโยชน์

9. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์และเลือกใช้ความรู้ และทักษะอาชีพไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับด้านบริหารจัดการและการบริการ เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

 

สารบัญรายวิชา

55 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เรื่องที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 2 เทคโนโลยี
เรื่องที่ 3 วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

สรุป mind mapping บทที่ 1 2 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 2)

บทที่ 3 เซลล์

บทที่ 4 กระบวนการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์

บทที่ 5 ระบบนิเวศ

บทที่ 6 โลก บรรยากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สรุป mind mapping บทที่ 3 4 5 6 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 3)

บทที่ 7 สารและการจำแนกสาร

บทที่ 8 ธาตุและสารประกอบ

บทที่ 9 สารละลาย

บทที่ 10 สารและผลิตภัณฑ์ในชีวิต

สรุป mind mapping บทที่ 7 8 9 10 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 4)

บทที่ 11 แรงและการใช้ประโยชน์

บทที่ 12 งานและพลังงาน

สรุป mind mapping บทที่ 11 12 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 5)

บทที่ 13 ดวงดาวกับชีวิต

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

สรุป mind mapping บทที่ 13 14 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 6)

ส่งรายงาน รายวิชา วิทยาศาสตร์ พว21001

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

75 ผู้เรียน

เรียน