0(0)

พว31001 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (2/2566)

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา (พว 31001) วิทยาศาสตร

สาระสำคัญ

1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และโครงงานวิทยาศาสตร์
2. สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เซลล์ พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. สารเพื่อชีวิต เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ กัมมันตภาพรังสี สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ สารเคมีกับสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดล้อ ม
4. แรงและพลังงานเพื่อชีวิต เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานเสียง
5. ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และนำผลไปใช้ได้

2.อธิบายเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ พันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การผ่าเหล่า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้

3. อธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมในระดับทัองถิ่น
ประเทศและโลกปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อชีวิต และสิ่งแวดลัอม วางแผนและปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลัอมไดั

4.อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมตารางธาตุสมการและปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์สารเคมีกับชีวิต การนำไปใช้และผลกระทบต่อชีวติและสิ่งแวดล้อมได้

5.อธิบายเกี่ยวกับแรงและความสัมพันธ์ของแรงกับการเคลื่อนที่ในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าการเคลื่อนที่แบบต่างๆ และการนำ ไปใช้ประโยชน์ได้

6. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติประโยชน์และมลภาวะจากเสียง ประโยชน์และโทษของธาตุกัมมันตรังสีต่อชีวติและสิ่งแวดล้อมได้

7. ศึกษา ค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกและในอวกาศ

8. อธิบายออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย คิด วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อ ดีข้อเสียของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน แบบผสม ประยุกต์ และเลือกใช้ความรู้และทักษะอาชีพช่างไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับด้านบริหารจัดการและการบริการ เพื่อนำ ไปสู่การจัดทำ โครงงานวิทยาศาสตร์

ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 เซลล์
บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตรังสี
บทที่ 8 สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
บทที่ 10 ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
บทที่ 11 สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 12 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ
บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

สารบัญรายวิชา

53 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน พว31001 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (2/2566)

แบบทดสอบก่อนเรียน พว31001 วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (2/2566)

บทที่ 1 ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์

บทที่ 3 เซลล์

สรุป Mind Mapping บทที่ 1 2 3 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 2)

บทที่ 4 พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ

บทที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่ง สรุป Mind Mapping บทที่ 4 5 6 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 3)

บทที่ 7 ธาตุ สมบัติของธาตุและธาตุกัมมันตภาพรังสี

บทที่ 8 สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี

ส่ง สรุป Mind Mapping บทที่ 7 8 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 4)

บทที่ 9 โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

บทที่ 10 ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์

บทที่ 11 สารเคมีกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ส่ง สรุป Mind Mapping บทที่ 9 10 11 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 5)

บทที่ 12 แรงและการเคลื่อนที่

บทที่ 13 เทคโนโลยีอวกาศ

บทที่ 14 อาชีพช่างไฟฟ้า

ส่ง สรุป Mind Mapping บทที่ 12 13 14 (3 คะแนน) (พบกลุ่ม ครั้งที่ 6)

ส่งรายงานวิชาวิทยาศาสตร์ พว 31001 (15 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

12 รายวิชา

55 ผู้เรียน

เรียน