0(0)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  • ลงทะเบียนแล้ว 13
  • อัปเดตล่าสุด กันยายน 14, 2020

สารบัญรายวิชา

51 บทเรียน

บทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน 1 (Language in Daily Life)

แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ที่ 1
เรื่องที่ 2 การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Yourself and Others)
เรื่องที่ 3 การให้และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว (Sharing Personal Data)
เรื่องที่ 4 การใช้ภาษากาย (Body Language)
เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท์ (Telephone Conversation)
แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 เรื่อง คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)

บทที่ 3 การแสดงความรู้สึกต่างๆ (Expression of feeling)

บทที่ 4 การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion)

บทที่ 5 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)

บทที่ 6 ประโยคความรวม (Compound Sentence)

บทที่ 7 อดีตกาล ( Past Tense)

บทที่ 8 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

บทที่ 9 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

59 ผู้เรียน

เรียน