บทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจำวัน 1 (Language in Daily Life)

บทที่ 2 เรื่อง คุณรู้สึกอย่างไร (How do you feel?)

บทที่ 3 การแสดงความรู้สึกต่างๆ (Expression of feeling)

บทที่ 4 การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion)

บทที่ 5 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ (Types of English Sentence)

บทที่ 6 ประโยคความรวม (Compound Sentence)

บทที่ 7 อดีตกาล ( Past Tense)

บทที่ 8 ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

บทที่ 9 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา (Greeting and Leave Taking)