0(0)

ภาษาอังกฤษ

  • ลงทะเบียนแล้ว 14
  • อัปเดตล่าสุด มิถุนายน 8, 2020

หลักสูตรรายวิชา

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง

วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 โรงเรียนของฉัน

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ห้องเรียน0:33
เรื่องที่ 2 เพื่อนของฉัน0:33
การมอบหมายงาน บทที่ 1
แบบหลังเรียน

บทที่ 2 ครอบครัวของฉัน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

14 ผู้เรียน

เรียน